Burmese By Ear/Essential Myanmar Introduction to the Burmese Language John Okell

9.50. Review unit 9.

1. review part one

  Review Dialogue 1     

  Scene: a street in a town in Burma. S1 is an elderly Burmese man. S2 is a foreign woman who has just asked him the way to somewhere.     

S1  Ne-ba-oùn Bya.  နေပါအုံးဗျာ။  Hold on a minute. 

  Beh nain-ngan-gá la-da-lèh?  ဘယ်နိုင်ငံက လာတာလဲ။  What country do you come from? 

S2  Kǎne-da-gá la-ba-deh.  ကနေဒါက လာပါတယ်။  I come from Canada. 

S1  Bǎma-pye yauq-ne- da ca-bi-là?  ဗမာပြည် ရောက်နေတာ ကြာပြီလား။  Have you been in Burma a long time? 

S2  Mǎca-dhè-ba-bù.  မကြာသေးပါဘူး။  No, not long 

  Tǎpaq-lauq shí-bi.  တစ်ပတ်လောက် ရှိပြီ။  I’ve been here about a week. 

S1  Bǎma sǎgà-dáw kaùn-gaùn pyàw-daq-thà- bèh.  ဗမာစကားတော့ ကောင်းကောင်း ပြောတတ်သားပ  But you can speak Burmese very well. 

S2  Aw. Cè-zù tin-ba-deh Shin.  အော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင်။  Oh. Thank you (+ tag). 

  Theiq mǎpyàw-daq- thè-ba-bù.  သိပ် မပြောတတ်သေးပါဘူး။  I can’t speak much yet. 

S1  Mǎhouq-p’ù. Theiq pi-deh.  မဟုတ်ဘူး။ သိပ်ပီတယ်။  No, you can. You speak very accurately. 

  Beh-hma tèh-lèh?  ဘယ်မှာ တဲလဲ။  Where are you staying? 

S2  Meiq-s’we ein-hma tèh-ne-ba-deh.  မိတ်ဆွေအိမ်မှာ တဲနေပါတယ်။  I’m staying in a friend’s house. 

S1  Èh-di-hma tèh-yá-da ǎs’in pye-là?  အဲဒီမှာ တဲရတာ အဆင်ပြေလား။  Does staying there work out all right? 

S2  Theiq ǎs’in pyeba-deh.  သိပ် အဆင်ပြေပါတယ်။  Yes, it works out very well. 

S1  Kaùn-ba-deh Bya. Theiq kaùn-ba-deh.  ကောင်းပါတယ်ဗျာ၊ သိပ်ကောင်းပါတယ်။  That’s good. It’s splendid. 

S2  Kèh. Thwà-meh-naw?  ကဲ၊ သွားမယ်နော်။  Well. I’ll be going. 

S1  Houq-kéh. Kaùn-ba-bi.  ဟုတ်ကဲ့။ ကောင်းပါပြီ။  Right. Goodbye. 

  Review Dialogue 2     

  S1 is a woman in charge of a shop. S2 is a foreign man who has just bought something in the shop and is about to leave.     

S1  Shin-gá ba-lu-myò-lèh?  ရှင်က ဘာလူမျိုးလဲ။  What nationality are you? 

S2  Ăme-rí-kan-lu-myò-ba.  အမေရိကန်လူမျိုးပါ။  I’m American. 

S1  Yauq-ne-da beh-lauq ca-bi-lèh?  ရောက်နေတာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ။  How long have you been here? 

S2  C’auq-yeq-lauq shí-bi.  ခြောက်ရက်လောက် ရှိပြီ။  I’ve been here about six days. 

S1  Bǎma sǎgà pyàw-da-dáw hmuq-ne-da-bèh.  ဗမာစကား ပြောတာတော့ မွှတ်နေတာပဲ။  But your Burmese is superb! 

S2  T’aq pyàw-ba-oùn.  ထပ်ပြောပါအုံး။  Could you say that again, please? 

S1  Bǎma sǎgà pyàw-da theiq pi-da-bèh-ló.  ဗမာစကား ပြောတာ သိပ်ပီတာပဲလို့။  I said that you speak Burmese very well. 

S2  Aw. Theiq mǎpyàw-daq-thè-ba-bù K’in-bya.  အော်။ သိပ် မပြောတတ်သေးပါဘူး ခင်ဗျာ။  Oh. I can’t speak it much yet (+ tag). 

S1  Bǎma-za-gàw p’aq-taq-thǎlà?  ဗမာစာကော ဖတ်တတ်သလား။  How about Burmese writing - can you read it? 

S2  Houq-kéh. Nèh-nèh p’aq-taq-pa-deh.  ဟုတ်ကဲ့။ နဲနဲ ဖတ်တတ်ပါတယ်။  Yes, I can read a little. 

S1  Wùn tha-ba-deh Shin. Beh-hma tèh-lèh?  ဝမ်းသာပါတယ် ရှင်။ ဘယ်မှာ တဲလဲ။  I’m delighted (+ tag). Where are you staying? 

S2  Ho-teh-hma tèh-ne-ba-deh.  ဟိုတယ်မှာ တဲနေပါတယ်။  I’m staying in a hotel. 

S1  Ăs’in pye-là?  အဆင်ပြေလား။  Is that working out all right? 

S2  Houq-kéh. Ăs’in pye-ba-deh.  ဟုတ်ကဲ့။ အဆင်ပြေပါတယ်။  Yes, it is. 

S1  Ăk’àn-gá beh-lauq pè-yá-lèh?  အခန်းခ ဘယ်လောက် ပေးရလဲ။  How much do you have to pay for the room? 

S2  Tǎnyá shiq-s’eh pè-yá-ba-deh.  တစ်ည ၈၀/- ပေးရပါတယ်။  I pay K80 a night. 

S1  Ămǎlè! Zè cì-deh-naw?  အမလေး။ ဈေးကြီးတယ်နော်။  Heavens! It’s expensive, isn’t it? 

S2  Houq-kéh. Theiq zè cì-ba-deh.  ဟုတ်ကဲ့။ သိပ် ဈေးကြီးပါတယ်။  Yes, it’s very expensive. 

  Kèh. Thwà-meh-naw?  ကဲ။ သွားမယ်နော်။  Well. I’ll be getting along. 

S1  Kaùn-ba-bi Shin. Naun-lèh la-leh-ba-oùn.  ကောင်းပါပြီရှင်။ နောင်လဲ လာလည်ပါအုံး။  All right. Come and visit here again. 

S2  Kaùn-ba-bi.  ကောင်းပါပြီ။  OK. 

}